POLİTİKA’NIN AMACI VE KAPSAMI

POLİTİKA’NIN AMACI VE KAPSAMI

İşbu Gizlilik Politikası (“Politika”), Veri Sorumlusu olarak Gredy İnternet Hizmetleri (“Gredy”) tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuata uygun olarak yürütülen kişisel veri işleme faaliyetlerine ilişkin genel çerçeveyi belirlemek ve kişisel verilerin korunmasına yönelik benimsenen ilkeler konusunda açıklamalarda bulunmak, böylece kişisel verileri Gredy tarafından işlenen kişilere karşı şeffaflığı ve saydamlığı sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

II. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN GENEL İLKELER

Gredy, kişisel veri işleme faaliyetlerinde aşağıdaki ilkelere dayanmaktadır:

Hukuka ve dürüstlük kuralına uygun olunması,
Kişisel verilerin doğru ve gerektiğinde güncel olmasını sağlama,
Belirli, açık ve meşru amaçlarla işleme,
İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma,
İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etme.
Yukarıda sayılan ilkeler uyarınca Gredy tarafından; müşteriler, misafir müşteriler, çalışanlar, çalışan adayları potansiyel ürün ve hizmet alıcıları, bayiler, tedarikçiler ve tedarikçi yetkilisi/çalışanları, ziyaretçiler, çevrimiçi ziyaretçiler, hissedar/ortaklar, iş ortakları ve hizmet sağlayıcı ve alıcısı olarak ilişkide bulunulan üçüncü kişilere ait kişisel veriler, Kanun’a ve ilgili mevzuata uygun olarak fiziki veya elektronik ortamlarda ilgili mevzuata ve işbu Politika’ya uygun olarak güvenli bir şekilde işlenir.